มาร์ช ม.ราชภัฏเลย

การลงภาคสนาม เวียดนาม

การลงภาคสนาม ณ ประเทศเวียดนาม  เพื่อเก็บข้อมูลด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ขนบะรรมเนียม  วัฒนธรรม  ได้สัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษา  เจ้าหน้าที่รัฐ  พนักงานขาย  มีนักศึกษาไปจำนวน 28 คน